Noszenie Odznak Identyfikacyjnych

identyfikatorW dniu 21 stycznia 2016r. zostało ogłoszone najnowsze rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz. U. z 2016, poz.104).

Przypominamy, że zgodnie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia "Żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku na oznakach stopnia (rękawach, naramiennikach, podkładkach, pochewkach) umundurowania, które mogą nosić na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 67 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, noszą oznakę identyfikacyjną, wykonaną z metalu, przedstawiającą stylizowaną literę "R" w okrągłym wieńcu z liści laurowych".

Obowiązek takiego noszenia oznak identyfikacyjnych na oznakach stopnia dla żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku, został wprowadzony już w 2006 roku (Dz.U. z 2006 r., Nr 140, poz. 996).

Wprowadzone rozporządzenie uprościło obowiązujące zasady noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych, przez ujednolicenie z zasadami dotyczącymi żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nowym rozporządzeniem, które zastąpiło trzy wcześniej ogłoszone.

» Dz. U. z 2016, poz.104