Zającppłk w st.spocz. Tadeusz Zając I Kadencja (1981-1982)

Prezesem I kadencji koła Nr 11 ZBŻZ i ORWP w Nysie od 23.03.1981 r. Ppłk w st. spocz. Tadeusz Zajac. Pochodził z Rzeszowszczyzny. Służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1949 roku, mając 21 lat. Pełnił szereg funkcji na różnych stanowiskach służbowych - począwszy od dowódcy plutonu ckm w 12 pułku piechoty 5 Dywizji Piechoty do dowódcy kompanii ckm-ów, dowódcy baterii wkm batalionu szkolnego w/w pułku.
Po uzupełnieniu wykształcenia Pan Tadeusz Zając w 1957 roku został szefem zaopatrzenia chemicznego 4 pułku saperów 5 Dywizji Piechoty, następnie w 4 Dywizji Piechoty był pomocnikiem szefa zaopatrzenia chemicznego. W 1957-1958 ukończył KDO w SOOPchem. w Krakowie. Od grudnia 1958 był szefem zaopatrzenia chemicznego 73 pułku zmechanizowanym 5 Dywizji Piechoty. Od stycznia 1969 roku do końca 1980 roku pełnił swą zawodową służbę wojskową w 2 WDZ w Nysie jako szef zaopatrzenia chemicznego. Pan Tadeusz zając odszedł w stan spoczynku w grudniu 1980 roku w stopniu podpułkownika po 31 latach nienagannej służby. Był sumiennym, rzetelnym i uczciwym człowiekiem. Choroba nie pozwoliła na pełnienie funkcji Prezesa do końca I kadencji w Kole Nr 11 ZBŻZ w Nysie. Obowiązki Prezesa przekazał w dniu 10.03.1982 roku Panu płk w st. spocz. Mieczysławowi Zagórskiemu.
Dziś Pana Tadeusza Zająca nie ma wśród nas, wiele lat temu odszedł na wieczną wartę, straciliśmy wrażliwego, pogodnego, czułego na wszelkie ludzkie problemy starszego kolegę. Zawsze będziemy o nim pamiętać.

Zagórski Mieczysławpłk w st. spocz. Zagórski Mieczysław I Kadencja(1982-19    

   W czasie I Kadencji dokonano zmiany na stanowisku Prezesa Koła Nr 11 ZBŻZ w Nysie. Po Panu ppłk w st.spocz. Tadeuszu Zającu, od 10.03.1982 roku Prezesem został płk w st. spocz. Mieczysław Zagórski. Nowy Prezes swoją żołnierską drogę rozpoczął w czasie wojny tj. w kwietniu 1944 roku w Pierwszej Zjednoczonej Szkole Oficerskiej dla PolakĂłw w Riazaniu w Korpusie Łączności, miał wówczas 18 lat. Przeszedł cały szlak bojowy z II Armią Wojska Polskiego. Po wyzwoleniu pozostał w wojsku, służył na różnych stanowiskach dochodząc do stopnia pułkownika w 2 Dywizji Zmechanizowanej w pionie łączności. W 1977 roku został przeniesiony w stan spoczynku ze stanowiska Szefa Łączności 2 WDZ w Nysie. Pan Prezes Mieczysław Zagorski przesłużył w Wojsku Polskim 33 lata, był sumiennym, oddanym Ojczyżnie oficerem i człowiekiem wielkiego serca, czułym na ludzką krzywdę i niedolę. Wielokrotnie był uhonorowany różnymi odznaczeniami bojowymi i odznaczeniami czasu pokoju, m.in. Krzyżem Orderu Virtuti Militari, medalami, "Za Odrę, Nysę i Bałtyk", srebrnym medalem "Zasłużony na Polu Chwały" oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym i srebrnym medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" i wieloma innymi. Pan płk w st. spocz. Mieczysław Zagórski funkcję Prezesa Koła Nr 11 ZBŻZ w Nysie pełnił do końca I Kadencji tj. do 10.03.1983 roku.Dziś Pana Mieczysława Zagórskiego nie ma wśród nas. Odszedł na wieczną wartę, straciliśmy wrażliwego, pogodnego, czułego na wszelkie ludzkie problemy starszego kolegę. Zawsze będziemy o nim pamiętać.

kalin.pngpłk w st. spocz. Kalinowski Stanisław II Kadencja(1983-1985)

Swą żołnierską drogę rozpoczął jeszcze w czasie II Wojny Światowej tj. w listopadzie 1944 roku mając 19 lat. Szlak bojowy rozpoczął w styczniu 1945 roku, brał udział w forsowaniu Nysy Łużyckiej, zdobywał Budziszyn oraz Drezno. Działania wojenne zakończył w Mielniku. Po powrocie do kraju, zawodową służbę pełnił jako podoficer w 3 Okręgu Wojskowym. W lipcu 1949 roku po rozformowaniu 3 Okręgu Wojskowego został skierowany do 12 pułku piechoty w Pleszewie.W 1952 roku ukończył kurs oficerski. Swą zawodową służbę wojskową zakończył ze względu na stan zdrowia w sierpniu 1977 roku. Jego ostatnim stanowiskiem był etat Szefa Administracji Wojskowej Koszar 33 pułku piechoty w Nysie. Pan Stanisław Kalinowski odszedł w stan spoczynku w stopniu podpułkownika. Prezesem Koła Nr 11 ZBŻZ w Nysie został 10.03.1983 roku i funkcję tę pełnił do 17.01.1985 roku. Zawsze bliskie były mu problemy zdrowotne byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Pan płk w st. spocz. Stanisław Kalinowski w swym żołnierskim życiu był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami bojowymi i odznaczeniami czasu pokoju m.in. medalem "Nysa, Odra, Bałtyk" oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma innymi.

Kobylińskipłk w st. spocz. Kobyliński Stanisław III Kadencja(1985-1988)

Pochodzi z Poznania, swoją żołnierska drogę rozpoczął mając 20 lat, w listopadzie 1950 roku. Zawodową służbę wojskową pełnił nieprzerwanie przez 33 lata. W swym bogatym żołnierskim życiu pełnił różne funkcje na różnych stanowiskach służbowych. W stan spoczynku Pan Stanisław Kobyliński odszedł ze stanowiska Kierownika Klubu Garnizonowego w Nysie w stopniu podpułkownika. Za swą nienaganną służbę i pracę społeczną był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Zasłużony dla m. Nysy” i wieloma innymi. Pan ppłk w st. spocz. Stanisław Kobyliński był Prezesem Koła Nr 11 ZBŻZ w Nysie od 17.01.1985 do 15.12.1988 roku. Aktywnie angażował się w pomoc materialną byłym żołnierzom zawodowym i ich rodzinom Pan ppłk w st. spocz Stanisław Kobyliński na trwałe wpisał się w działalność ZBŻZ w Nysie.

Pakułapłk w st. spocz. Pakuła Stanisław IV Kadencja(1988-1992)

Stanisław Pakuła z Nysą był bardzo zżyty, wraz z rodziną mieszkał w tym pięknym mieście przez blisko 35 lat, tj. od 1959 roku do listopada 1994 roku. Swą zawodową służbę wojskową pełnił w różnych garnizonach m.in. w Gliwicach, Warszawie, to jednak zawsze mieszkał w Nysie. Po blisko 40 letniej zawodowej służbie wojskowej płk Stanisław Pakuła odszedł w stan spoczynku w 1987 roku w stopniu pułkownika. Po wstąpieniu do ZBŻZ został Prezesem Koła Nr 11 w Nysie. Tkwiący w osobowości Pana płk w st. spocz. Stanisława Pakuły nawyk społecznika, wspólnego działania i wspierania się, mocno uaktywnił prace koła, nastąpiło zacieśnienie współpracy z Zarządem miejskim ZBOWiD. W kole nyskim ZBŻZ było wówczas wielu często schorowanych i niepełnosprawnych kombatantów, obciążonych bagażem przykrych doświadczeń i przeżyć wojennych. ZBŻZ w Nysie za prezesury Pana Stanisława Pakuły mocno występował w obronie nabytych praw emerytalnych przez byłych żołnierzy zawodowych, a także zabiegał o obiecywaną i odsuwaną na dalszy plan rewaloryzację rent i emerytur. Pan płk w st. spocz. Stanisław Pakuła był również w latach 1988 – 1992 zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ co miało wzmacniający wpływ na działalność nyskiego koła ZBŻZ. Pan płk w st. spocz. Stanisław Pakuła był rzetelnym, sumiennym oficerem, społecznikiem o wielkim sercu. Dziś nie ma wśród nas tego godnego do naśladowania człowieka. Pan płk w st. spocz. Stanisław Pakuła odszedł na wieczną wartę w maju 2005r.

Jungpłk w st. spocz. Jung Jerzy V Kadencja(1992-1996)

Prezesem Koła Nr 11 ZBŻZ i ORWP w Nysie od 12.11.1992 r. do 12.12.1996 r. był płk w st. spocz. Jerzy Jung. Pochodzi z Wielkopolski, do służby został powołany w 1949 roku do 33 pułku piechoty w Nysie. W 1952 roku ukończył kurs oficerski i zawodową służbę wojskową pełnił dalej w Nysie w 33 pułku piechoty, który wchodził w skład 7 Dywizji Piechoty. W 1956 roku został przeniesiony do sztabu 7 Dywizji piechoty, która została przemianowana na 2 Warszawską Dywizję Zmechanizowaną z siedzibą w Nysie. Pan płk w st. spocz. Jerzy Jung pełnił swą zawodową służbę wojskową na różnych stanowiskach służbowych w Nysie do lutego 1983 roku. W stan spoczynku odszedł ze stanowiska Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nysie. Do ZBŻZ i ORWP wstąpił w 1990 roku, którego Prezesem został w 1992 roku, od 1996 roku przez kolejne dwie kadencje był v-ce prezesem nyskiego koła ZBŻZ i ORWP. Od stycznia 2005 roku Pan płk w st. spocz. Jerzy Jung był honorowym Prezesem, co było wyrazem wdzięczności i podziękowania za jego pełną troski i godną działalność na rzecz byłych żołnierzy zawodowych, ich rodzin, kombatantów, często będącymi ludźmi schorowanymi i niepełnosprawnymi. W czasie swojej nienagannej służby wojskowej Pan płk w st. spocz. Jerzy Jung był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany orderami, medalami państwowymi i resortowymi, zawsze dla młodszych kolegów był wzorem sumienności oraz troski i bezinteresowności w działalności społecznej dla dobra potrzebujących. Dziś Pana Jerzego Junga nie ma wśród nas. Odszedł na wieczną wartę 2 lutego 2010 roku, straciliśmy wrażliwego, czułego na wszelkie ludzkie problemy starszego kolegę. Zawsze będziemy o nim pamiętać.

Popppłk w st.spocz. Pop Zygmunt VI Kadencja(1996-2000)

Urodził się w 1932 r. w Jagodniku w powiecie radomszczańskim. Swoją długą i trudną służbę wojskową rozpoczął w 1952 roku jako żołnierz służby zasadniczej. Okazało się, że wojsko stało się jego pasją, sposobem na życie i zamiłowaniem. W latach 1954/55 Pan ppłk Zygmunt Pop skończył kurs oficerski, a 1986 roku WKDO w Poznaniu. W swojej bogatej i długiej służbie wojskowej pełnił szereg funkcji dowódczych i wychowawczych. Swoją żołnierską drogę zakończył w 1986 roku, a więc po 34 latach służby przeszedł w stan spoczynku. Pan ppłk w st. spocz. Zygmunt Pop, funkcję Prezesa ZBŻZ i ORWP Koła nr 11 w Nysie, pełnił w okresie VI kadencji tj. w latach 1996 – 2000. Był człowiekiem wielkiego serca i ogromnej wrażliwości, zawsze najważniejsze było dla Niego dobro innych i chęć pomocy potrzebującym. Chętnie służy pomocą w pracy młodszym kolegom. Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi.

Krupkamjr w st.spocz. mgr Stanisław Krupka VII Kad.(2000-2005) VIII Kad.(2005-2009) IX Kad.(2009 -2013)

Urodził się w 1951 r. w Oleśnicy (woj. dolnośląskie). Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu i Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie. Służył w Wojsku Polskim w latach 1971-1990. Zawodową służbę wojskową pełnił na różnych stanowiskach, od dowódcy plutonu zaczynając, a na zastępcy dowódcy jednostki kończąc. Po ukończeniu zawodowej służby wojskowej w 1990 roku, rozpoczął pracę w JW. 2903 w Nysie jako pracownik cywilny. W międzyczasie w ramach rekonwersji kończy studia podyplomowe o kierunku doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim. Po przejściu do rezerwy aktywnie włączył się do pracy społecznej w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Nysie. Przez dwie kadencje tj. w latach 1992-1996 i 1996-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa Koła nr 11 w Nysie. Od grudnia 2000 r. jest prezesem tego Koła. W latach 2000–2004 był członkiem Zarządu Głównego, a następnie w latach 2005-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego. Należy do aktywnych i wyróżniających się działaczy społecznych. Inspiruje wiele inicjatyw zmierzających do aktywizowania pracy Zarządu i członków Koła. Nawiązał bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi, organizacjami kombatanckimi, oświatowymi i społecznymi na terenie miasta i powiatu. Ponadto Koło, którym kieruje zaliczane jest do najliczniejszych (pod względem ilości członków w województwie opolskim. Sprawne funkcjonowanie nyskiego Koła jest Jego zasługą. Posiada duże zdolności organizacyjne, umiejętności integrowania środowiska wojskowego, udzielania wsparcia potrzebującym. Charakteryzuje się systematycznością w pracy na rzecz Związku. Swoją bogatą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w poszukiwaniu nowych coraz skuteczniejszych form pracy. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz licznymi medalami resortowymi i stowarzyszeniowymi. Pan mjr w st. spocz. mgr Stanisław Krupka funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego ZŻWP w Nysie pełnił do końca IX Kadencji tj. do 20.03.2013 roku. Uchwałą Zebrania Członków Koła, za długoletnią działalność jako Prezes oraz duże zaangażowanie związkowe i społeczne nadano mu status Honorowego Prezesa Koła.

wilczekkppłk dypl. rez. Krzysztof Wilczek X Kad. (2013.01 -2016), XI Kad. (2016.11 -

                  Urodził się w 1955r. w Świebodzinie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie .Służył w Wojsku Polskim w latach 1978 - 2004. Zawodową służbę wojskową pełnił na różnych stanowiskach, od dowódcy plutonu zaczynając, a na zastępcy dowódcy jednostki kończąc. Po przejściu do rezerwy aktywnie włączył się do pracy społecznej w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Nysie. W latach 2008 - 2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła Nr11 w Nysie. Od grudnia 2012r. został Prezesem tego Koła. Od 2012r. jest Członkiem Zarządu Wojewódzkiego. Utrzymuje bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi, organizacjami kombatanckimi, oświatowymi i społecznymi na terenie miasta i powiatu. Posiada duże zdolności organizacyjne, umiejętności integrowania środowiska byłych żołnierzy. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz licznymi medalami resortowymi i związkowymi. W 2016r. został wybrany na Prezesa Zarządu następnej kadencji.